Корпоративна структура и управление

Форест 2000 ООД е регистрирана в Сливенския Окръжен Съд с решение № 455 от 18.02.2000 вписано в регистъра за търговки дружества с ЕФН 1900002791. Към момента фирмата работи по внедряване на стандарти за качество ISO 9001:2008 - сектор услуги, с цел гарантиране високо качество на предлаганите услуги.

Управление

Структурата на Форест 2000 ООД е изградена така, че в максимална степен да улесни ефективното изпълнение на проекти в целевите за компанията области. Форест 2000 ООД е с едностепенна система на управление, съгласно Търговския закон в Република България.

Органи на дружеството са:

- Общо събрание на акционерите
- Съвет на директорите

Към 12.02.2011 година Съвета на директорите е в състав: Николай Колев, Ваня Колева, Денчо Денчев, Георги Денчев

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя консолидиран финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна предствата за имущественото и финансово състояние на групата.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на КФО към 31.12.2009 година е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството потвърждава, че дружествата от групата прилагат единна счетоводна политика, прилагат действащото в Република България счетоводно законодателство и Международните счетоводни стандарти и Международните стандарти за финансово отчитане.

 

replica watches replica watches replica breitling watches best replica watches cheap replica watches cheap replica watches replica watches